TERÖRİSTLERİN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

Eleman Kazanma Yöntemleri

Teröristlerin Kişisel Özellikleri

Yalın anlamı ile terörist, terör faaliyetinde bulunan kişidir. Teröristler kendilerini toplumun kurtarıcısı birer adsız kahraman olarak görmektedirler.

Aslında bir anarşist olan Michael Bakunin ve öğrencisi Nechayev, ideal bir teröristi şöyle tanımlamaktadır: “İdeal terörist, yasal düzen ve medeni dünyanın tüm yasal, manevi ve diğer kurumları ile ilişkisini kesen kişidir... Yalnızca bir tek bilim tanır: Yok etmek”

Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere teröristler, maddi manevi, bütün kurumlar ile ilişkilerini kesmekte, feodal ilişki olarak tanımladıkları bu tür ilişkileri faaliyetlerini yürütmede bir engel ve zaaf olarak kabul etmektedirler. Bu çerçevede örgüt mensupları arasında duygusal yakınlaşmalar bile yasaklanmakta ve cezalandırılmaktadır. Örneğin KADEK terör örgütünde erkeklerle kızların duygusal ilişkiye girmeleri çok ağır bir suç olarak kabul edilmekte, bu tür ilişki içinde bulunanlar yargılanarak idamlara kadar varan cezalara çarptırılmaktadırlar.

Rus anarşizminin babası denilen Bakunin “Bir teröristin tek bir gayesi olmalıdır, acımasız imha!.. Bu gayeyi göz önüne alarak, yorulmadan ve soğukkanlılıkla her zaman ölmeye ve buna mani olan herkesi kendi elleriyle öldürmeye hazır olmalıdır” demiştir.

Teröristin gece ve gündüz tek düşüncesi olması, yani acımasız yok etmeyi düşünmesi istemi, dönemin en tanınmış belgesi, Devrimci İlmihalinde ortaya çıkmaktadır. İlmihalde devrimcinin kendine ve başkalarına tutumu ile ilgili olarak; kişisel eşyası, özel ilgileri, kendine ait kişisel bağlantıları hatta ismi bile bulunmayan hedef kimse olduğunu belirtmektedir. İlmihalde devamla;

“Devrimci, tek düşünceye, ihtirasa, ilgiye, devrime kendini vermelidir. Toplumla, toplumun kanunları ve görenekleri ile ilişkisini kesmiştir; kalıplaşmış düşüncelerden kaçınmalı ve halkın ne düşündüğünü önemsememelidir, her zaman için işkence ve ölüme hazır bulunmalıdır. Kendine karşı sert davranışta olan devrimci, sevgiye, dostluğa, minnettarlığa hatta şerefe bile yer vermeyerek başkalarına karşı da sert olmalıdır. Sadece erişilmesi kendine zevk, tatmin ve ödül getirecek devrimci davanın soğuk ihtirasına yer vermelidir.” denilmektedir. Teröristlerin örgütsel faaliyet içerisindeki hayat tarzları kişiliklerini de etkilemektedir. Sonuçta karşımıza duygusal yönleri bastırılmış, saldırgan, toplumun genel yaşayış tarzına görünüşte uyumlu ancak gerçekte karşı olan, sorunlu bir kişilik çıkmaktadır. Terör örgütleri, mensuplarının kişiliklerini yeniden şekillendirmeye çalışmakta, hastalıklı kabul ettikleri toplum içerisinden kazandıkları kişileri çeşitli teorik eğitimlerden geçirmek suretiyle ideolojileri doğrultusunda yeni bir kişilik tesisine yönelmektedirler. Kişiliklerin yeniden şekillendirilmesindeki en önemli noktalardan biri, ferdi kişiliklerin ve duygusallığın ortadan kaldırılarak tamamen örgütün malı haline gelmiş bir kişiliğin hedeflenmesidir.

Terör örgütü mensuplarının pmikolojik yapıları üzerinde yapılan araştırmaların çoğunda bunların genelde normal insanlar oldukları, teröristlerin kayda değer hiçbir pmikolojik rahatsızlıklarının bulunmadığı sonucuna da varılmakla birlikte teröristlerde fark edilmesi güç kişilik bozukluklarının bulunduğu, iç dünyalarının bütün zayıflıklarını, hatalarını ve dengesizliklerini dışarıya yansıttıkları ortaya konmaktadır.

Teröristlerin profilleri üzerine yapılan araştırmalarda daha çok gençlerin ve özellikle öğrencilerin terörist örgütlenmeler içerisinde aktif olarak rol aldığı, şehir kültürünün insanları oldukları ve eğitim seviyesi yüksek sayılabilecek kişilerden oluştukları, ekonomik açıdan çok düşük gelirli ailelerden gelmedikleri görülmektedir. Bir çok kişinin sosyal tatminsizlik ve yalnızlık duygusundan kurtulma ve kendine güçlü bir yer edinme gibi çeşitli nedenlerle teröre yöneldikleri anlaşılmaktadır.

Hemen bütün teröristlerde kişisel beklentiler önemli rol oynamaktadır. Özellikle pmikolojik bir teşvik olması açısından terör örgütleri çeşitli unvan ve makamlar vermek suretiyle üyelerinin duygularını tatmin etmekte, aynı zamanda örgüt içi disiplin de, verilen bu unvan ve rütbeler ile sağlanmaya çalışılmaktadır.

Teröristler toplumun her kesiminden çıkmakla birlikte en çok aşağıdaki kategorideki kimseler arasından bulunmaktadır.

1. Yoksul sınıf,

2. Topluma uyamayanlar,

3. Başıboşlar,

4. Azınlıklar,

5. Delikanlı çağındaki gençler,

6. Muhterisler (Aşılamayacak engeller veya sınırsız fırsatlarla karşı karşıya olanların hepsi),

7. Bir sabit fikrin pençesine düşmüş olanlar,

8. Aciz olanlar (Bedenen veya akli),

9. Aşırı benciller,

10. Gaye yoksunluğundan ötürü bunalım içinde olanlar

11. Suçlular.

Terörist eylemler içerisinde yer alan insanlar içinde yaşadıkları ve tepki gösterdikleri toplumların birer fertleridirler. Bu gerçeğin onlara karşı yaklaşımlarda dikkate alınması gerekir. İnsanları terörizme iten düşünce ve ortamların çok iyi tahlil edilerek bu konudaki ekmikliklerin giderilmesi ve böylece bu insanların topluma tekrar kazandırılması hedef alınmalıdır. Ancak böyle bir anlayıştır ki terörizmin ortadan kalkmasına veya terör ortamlarının tekrar oluşmamasına yardımcı olacaktır.

ÖZEL BÜRO

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !